Rekisteriseloste

Tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty viimeksi: 22.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Cycleurope Finland Oy
Tammiston Kauppatie 8
01510 Vantaa
Puh: 09-849 2055
info@cycleurope.fi
etunimi.sukunimi@cycleurope.fi 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
Mikko Toiviainen
Puh: 09-849 2055 

3. REKISTERIN NIMI 
Cycleurope Finland Oy:n asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Cycleurope Finland Oy:n tuotemerkkien markkinointiin ja tapahtumien tiedottamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää markkinatutkimuksiin ja analyyseihin sekä tilastointiin. 
Cycleurope Finland Oy voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä), mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Henkilötietojen rekisteröinti on edellytys kolmannen vuoden lisätakuun myöntämiselle. Lupa tietojen käyttämiselle markkinointitarkoitukseen ei kuitenkaan ole edellytys lisätakuulle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Henkilön etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä lupatiedot (tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin). 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään crescent.fi –sivuilla annetuista tiedoista. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan asiaankuuluvien käytäntöjen mukaisesti. 

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUS JA KIELTO-OIKEUS 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada kopiot niistä. Tarkastus on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1-2). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramainontaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä mikäli poistolle ei ole lainmukaista estettä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista       

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus varmistua pyynnön esittäneen henkilöllisyydestä ennen edellä mainittuja toimenpiteitä.

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan tämän selosteen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttaminen tai muu lakisääteinen syy saattaa pidentää säilytysaikaa.

0